Thiết lập tạo nhóm hoặc thêm hàng loạt thành viên vào nhóm trên Zalo

Hướng dẫn sử dụng ZaloPlus

Thiết lập tạo nhóm hoặc thêm hàng loạt thành viên vào nhóm trên Zalo

Thiết lập tạo nhóm hoặc thêm hàng loạt thành viên vào nhóm trên Zalo

5/13/2019 4:21:58 PM
THIẾT LẬP TẠO NHÓM HOẶC THÊM HÀNG LOẠT THÀNH VIÊN VÀO NHÓM TRÊN ZALO
 
Bạn có thể tạo hàng loạt nhóm mới trên zalo hoặc thêm các thành viên bạn muốn vào các nhóm có sẵn; hỗ trợ bạn gửi tin nhắn thông báo tới các thành viên trong nhóm.
ZaloPlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Zalo > Nhóm
 

Bước 1: Click “Tạo nhóm hoặc thêm thành viên” để tạo nhóm hoặc thêm thành viên vào các nhóm có sẵn.
 

 
Bước 2: Thiết lập tab “Tạo nhóm”
Lọc danh sách bạn bè trên zalo muốn tạo nhóm/thêm vào nhóm có sẵn:
 • Tải danh sách: Click để tải danh sách bạn bè trên zalo
 • Từ khóa: Nhập từ khóa muốn tìm kiếm và lọc bạn bè trong danh sách bạn bè
 • Độ tuổi: Chọn độ tuổi muốn lọc bạn bè từ danh sách
 • Giới tính: Chọn giới tính muốn lọc
 • Lọc: Click để lọc bạn bè dựa trên các điều kiện đã thiết lập
 

 
 • Lưu danh sách: Click để lưu danh sách bạn bè ra ngoài file.
 • Mở danh sách: Click để chọn và tải file chứa danh sách bạn bè bạn muốn gửi tin lên ZaloPlus.
 

 
 • Tạo nhóm mới: Tick để tạo nhóm mới với danh sách bạn bè đã chọn.
Nhập tên nhóm muốn tạo.
 • Thêm vào nhóm: Tick để thêm bạn bè đã chọn vào nhóm có sẵn trên zalo.
Chọn nhóm muốn thêm trong danh sách nhóm.
 

 
 • Thêm vào nhiều nhóm: Tick để thêm bạn bè đã chọn vào đồng thời nhiều nhóm trên zalo.
Tick chọn các nhóm muốn thêm trong danh sách nhóm.
 • Click “Bắt đầu”  để bắt đầu chạy thiết lập tạo nhóm/ thêm thành viên vào nhóm.