Đăng tường từng tài khoản Zalo - ZaloPlus

Hướng dẫn sử dụng ZaloPlus

Đăng tường từng tài khoản Zalo - ZaloPlus

Đăng tường từng tài khoản Zalo - ZaloPlus

5/14/2019 4:12:30 PM
ĐĂNG TƯỜNG TỪNG TÀI KHOẢN ZALO - ZALOPLUS
 
ZaloPlus hỗ trợ bạn thiết lập các nội dung để đăng lên tường zalo của mình. Bạn có thể đăng dưới nhiều hình thức: chia sẻ link, đăng ảnh hay đăng status.
ZaloPlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Zalo > Đăng tường
 

Bước 1: Thiết lập nội dung đăng tường
  • Nội dung bài viết: Nhập nội dung bài đăng tường.
  • Chia sẻ bài viết: Tick để chia sẻ bài viết lên tường zalo
Nhập link bài viết muốn chia sẻ lên tường
  • Đăng ảnh: Tick để đăng ảnh lên tường zalo
Click “Chọn ảnh” để chọn và tải ảnh muốn đăng lên zalo
  • Đăng status: Tick để đăng status
Nhập nội dung muốn đăng trong mục nội dung bài viết
 

 
  • Lưu bài viết riêng cho từng tài khoản: Click để lưu lại bài viết vừa thiết lập vào danh sách các bài viết đã lưu riêng của tài khoản đang đăng nhập
  • Lưu bài viết: Click để lưu bài viết vừa thiêt lập vào danh sách các bài viết đã lưu chung cho tất cả các tài khoản đăng nhập trong zaloplus
 

 
Bước 2: Thiết lập hình thức đăng
  • Đăng random bài viết trong danh sách đã lưu: Tick để đăng random các bài viết trong danh sách đã lưu.
  • Đăng lần lượt bài trong danh sách: Tick để đăng lần lượt các bài viết trong danh sách đã lưu.
Chú ý: Bạn có thể lựa chọn danh sách bài muốn đăng trong mục chọn bài.
  • Chọn bài: Click để chọn các bài muốn đăng trong danh sách bài đăng đã lưu chung cho tất cả các tài khoản.
  • Chọn bài 2: Click để chọn các bài muốn đăng trong danh sách bài đăng đã lưu riêng cho tài khoản đăng nhập.
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”