Thiết lập gửi tin theo vị trí & phòng trò chuyện

Hướng dẫn sử dụng ZaloPlus

Thiết lập gửi tin theo vị trí & phòng trò chuyện

Thiết lập gửi tin theo vị trí & phòng trò chuyện

5/14/2019 9:59:27 AM
 
THIẾT LẬP GỬI TIN THEO VỊ TRÍ & PHÒNG TRÒ CHUYỆN
 
ZaloPlus hỗ trợ bạn gửi tin nhắn theo vị trí, thiết lập điều kiện của người bạn muốn gửi tin; hoặc gửi tin nhắn cho các thành viên trong cuộc trò chuyện hay gửi tin nhắn cho cuộc trò chuyện này.
ZaloPlus > Đăng nhập và sử dụng nhiều tài khoản Zalo > Gửi tin theo vị trí & phòng tc
 

Bước 1: Thiết lập nội dung tin nhắn muốn gửi
 • Nhập nội dung: Nhập nội dung tin nhắn muốn gửi
 • Chọn ảnh: Click để chọn và tải ảnh muốn gửi lên ZaloPlus
 

 
Bước 2: Thiết  lập gửi tin nhắn
 
1.   Gửi tin nhắn theo vị trí:
 • Chọn vị trí”: Click để chọn vị trí muốn gửi tin nhắn
 • Giới tính”: Chọn điều kiện giới tính muốn gửi tin nhắn
 • Độ tuổi”: Chọn điều kiện độ tuổi muốn gửi tin nhắn
 

 
Chọn vị trí gửi tin:
 • Nhập và chọn vị trí muốn gửi tin nhắn.
 • Click “OK”
 

 
2.   Gửi tin nhắn theo phòng trò chuyện
 • Tick để gửi tin nhắn cho từng thành viên trong phòng trò chuyện trên zalo
 • Chọn loại phòng trò chuyện và phòng trò chuyện muốn gửi tin nhắn
 
3.   Gửi tin cho phòng trò chuyện
 • Tick để gửi tin nhắn cho phòng trò chuyện
 • Chọn phòng trò chuyện muốn gửi tin nhắn
 

 
Bước 3: Thiết lập thời gian delays và click “Bắt đầu”